En un context d’innovació i emprenedoria, al Centre d’Estudis Politècnics fem una aposta ferma per participar de manera activa en els programes del Departament d’Educació adreçats a potenciar i empoderar la Formació Professional.

Programa d’Orientació Professional

La finalitat del Programa d’Orientació professional és la reflexió i l’acció pedagògica del centre per a la millora contínua de l’orientació educativa i l’acció tutorial. Pretén promoure l’equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les competències de l’alumnat que hi participa.

Programa ActivaFP

ActivaFP promou les metodologies basades en l’aprenentatge actiu i col·laboratiu. A partir de reptes i projectes relacionats amb situacions o entorns laborals es propicia la integració dels continguts tècnics, pràctics i instrumentals del perfil professional del cicle formatiu corresponent. A més, s’hi posa especial èmfasi en l’adquisició de competències transversals com ara l’autonomia; l’emprenedoria; la innovació; l’organització del treball; la responsabilitat; la relació interpersonal, el treball en equip i la resolució de problemes.

Programa de foment i suport de l’emprenedoria

La potenciació de la cultura emprenedora es configura com una competència bàsica que l’alumnat ha de desenvolupar al llarg de tota la seva educació, tot arribant al desenvolupament de capacitats emprenedores i a la possibilitat real de la creació efectiva de l’empresa.

Des d’aquest programa es pretén que els i les futurs/es professionals siguin capaços/ces de gestionar correctament situacions d’innovació amb creativitat i siguin competents en autonomia personal, iniciativa i detecció d’oportunitats de captació de recursos.

Programa InnovaFP

InnovaFP es crea amb la intenció de donar una resposta a un mercat global on la competència arriba des de qualsevol part del món i per a qualsevol tipus d’empresa o entitat. La innovació és una peça clau a les seves estratègies.

La finalitat d’aquest programa és col·laborar amb les empreses i entitats de l’entorn d’influència del centre per desenvolupar projectes d’innovació i transferència de coneixement que incentivin la millora de la capacitació de l’alumnat dels cicles formatius i augmentin els vincles entre el centre formatiu i l’empresa.

Programa Erasmus+

Programa de la Unió Europea en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport per al període 2014-2020. Aquest programa Erasmus+ està dissenyat per donar suport als països participants en la utilització del talent humà i el capital social europeu. També pretén millorar les oportunitats de cooperació i mobilitat amb els països associats, en especial a l’esfera de l’educació superior i la joventut. L’Erasmus amb Politècnics

Programa Generació Plurilingüe (GEP)

L’objectiu del GEP és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat per així afavorir el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitar-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.

Al Centre d’Estudis Politècnics estem implementant el Content and Language Integrated Learning (CLIL, AICLE en català), metodologia basada en l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera de forma natural i motivadora per a l’alumnat.