Tu ets el projecte

Converteix-te en qui tu vulguis ser amb les nostres metodolgies actives.

Pla d’estudis

Al cicle formatiu d’Administració i Finances treballaràs dintre del projecte SEFED i crearàs una empresa a l’aula anomenada Smart Office per tal de simular la realitat i el dia a dia dels diferents departaments que la formen: operacions, tresoreria, pagament d’impostos, recursos humans i màrqueting.

Passaràs per cadascun dels departaments necessaris per crear una empresa i gestionar-la professionalment. Estaràs amb contacte amb altres empreses simulades de tot el món i arribaràs a generar compres i vendes en un entorn al més semblant possible a la realitat.

Perquè gran o petita, l’empresa és present arreu. En un entorn canviant on les normatives evolucionen ràpidament, la seva direcció precisa el suport de professionals que s’hi adaptin. La seva gestió en els àmbits comercials, financers i comptables és garantia d’un bon desenvolupament econòmic i de l’èxit professional.

2.000 hores repartides en 2 cursos acadèmics. Existeixen 2 modalitats diferents:

  • Modalitat DUAL General
    • 1.485 hores al centre educatiu.
    • 515 hores  a l’empresa.
  • Modalitat DUAL Intensiva
    • 1.287 hores en el centre educatiu.
    • 713 hores  a l’empresa.
  • Comunicació i atenció al client.
  • Gestió de la documentació jurídica i empresarial.
  • Procés integral de l’activitat comercial.
  • Recursos humans i responsabilitat social corporativa.
  • Ofimàtica i procés de la informació.
  • Gestió de recursos humans.
  • Gestió financera.
  • Comptabilitat i fiscalitat.
  • Gestió logística i comercial.
  • Simulació empresarial.
  • Projecte d’administració i finances.
  • Itinerari per la Ocupabilitat (I i II)
  • Digitalització en el sector productiu
  • Sostenibilitat en el sector productiu
  • Anglès professional
  • Català professional
  • Estada a empresa
  • Emprar tècniques i eines de la comunicació oral.
  • Dominar les funcions del departament d’atenció al client.
  • Analitzar, detectar i resoldre de queixes/reclamacions.
  • Detecció, organització i ús del servei postvenda.
  • Dominar l’LOPD.
  • Conèixer els documents jurídics relatius a la constitució i funcionament de les empreses.
  • Gestionar la informació jurídica requerida per l’activitat empresarial.
  • Conèixer els models de contractació privats més habituals.
  • Conèixer l’estructura i organització de les administracions públiques a Espanya i la Unió Europea.
  • Avaluar el patrimoni empresarial.
  • Entendre el funcionament de la comptabilitat amb IVA i el sistema fiscal.
  • Conèixer i confeccionar els mitjans de pagament i cobrament.
  • Gestionar la tresoreria amb programari professional.
  • Confeccionar la comptabilitat d’una PIME.
  • Posar en pràctica l’ètica empresarial.
  • Entendre el concepte de rendibilitat empresarial.
  • Planificar i avaluar els recursos humans de l’empresa i elaborar plans formatius per a la promoció professional.
  • Dissenyar documents administratius i comercials utilitzant un full de càlcul.
  • Dissenyar bases de dades relacionals usuals en les empreses i corporacions.
  • Dissenyar arxius integrats per diverses aplicacions: full de càlcul, base de dades, processador de textos, gràfics, imatges i altres.
  • Conèixer i aplicar les normes i el protocol en un context multicultural.
  • Identificar els diferents tipus de contractes i realitzar contractes laborals.
  • Conèixer la modificació, suspensió i extinció del contracte de treball i calcular les indemnitzacions en cada cas.
  • Realitzar altes, baixes i modificacions a la Seguretat Social.
  • Realitzar càlculs de les cotitzacions i els pagaments a la Seguretat Social.
  • Calcular nòmines en diferents situacions.
  • Analitzar la salut financera de l’empresa i determinar les possibles solucions.
  • Realitzar previsions de tresoreria (cobraments i pagaments).
  • Analitzar inversions financeres determinant-ne el perfil de risc.
  • Comptabilitzar les operacions de l’empresa segons la normativa mercantil derivada del pla general de comptabilitat de pimes i microempreses.
  • Redactar el balanç de situació i el compte de resultats.
  • Conèixer els conceptes de l’auditoria de comptes.
  • Conèixer i calcular els diferents tipus de costos i marges que es poden produir en una empresa.
  • Treballar en equip.
  • Conèixer el dret laboral i la normativa contractual del sector.
  • Conèixer l’acció protectora del sistema de Seguretat Social.
  • Avaluar els riscos i conèixer els factors de risc de la teva activitat professional.
  • Ajudar en l’elaboració d’un pla de prevenció de riscos en una petita empresa.
  • Aplicar mesures de prevenció individual i col·lectiva.

Una vegada superats aquests estudis obtindràs el títol homologat de tècnic/a superior en Administració i Finances (Publicat al RD 1571/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableix el títol de tècnic superior en administració i finances) expedit pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

S’ha de complir un dels requisits següents:

  • Tenir el títol de batxillerat,
  • Tenir el títol d’un cicle formatiu de grau mitjà,
  • Tenir el títol d’un cicle formatiu de grau superior,
  • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
  • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
  • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
  • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Perfils professionals als quals optaràs

Descobreix la combinació de capacitats tècniques i habilitats personals que formen el teu perfil professional.

Comptable financer

Sortides professionals

  • Administratiu financer
  • Administratiu comptable
  • Administratiu de banca i assegurances
  • Tècnic en gestió de cobraments

Assignatures destacades

  • Comptabilitat i fiscalitat
  • Gestió financera
  • Procés Integral de l’activitat comercial

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Gestor/a de personal

Sortides professionals

  • Administratiu de recursos humans
  • Administratiu d’assessories laborals

Assignatures destacades

  • Recursos humans i responsabilitat social corporativa
  • Gestió de recursos humans
  • Gestió de la documentació jurídica i empresarial

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Gestor/a logístic

Sortides professionals

  • Administratiu de logística
  • Administratiu comercial

Assignatures destacades

  • Gestió logística i comercial
  • Procés integral de l’activitat comercial

Habilitats personals adquirides

Flexibilitat / Responsabilitat
Autonomia / Sociabilitat / Evolució

Aprèn també a l’empresa

Prepara’t per entrar al món laboral inclús abans d’acabar els teus estudis.

Eramus+, tot un món per aprendre

Alumnat del Politècnics marxa cada curs per créixer com a professionals i persones.