La societat demana al sistema educatiu que proporcioni coneixements, valors i normes que ajudin l’alumnat a desplegar-hi el seu potencial màxim al llarg de la vida. És per aquesta raó que el Centre d’Estudis Politècnics vetlla per la consecució d’un objectiu tan ambiciós com complex i canviant a la vegada.

Prova d’això és el fet que vam ser el primer centre de tot Catalunya a disposar del Certificat en Qualitat ISO 9001 com a empresa de serveis l’any 1999.

ISO 9001:2015

Actualment, el Politècnics disposa de la Certificació de Qualitat ISO 9001:2015.

La nova norma de sistemes de gestió de qualitat es fonamenta en la gestió per processos, el compromís i la responsabilitat de la direcció en l’organització i la gestió del centre, i la gestió estratègica dels canvis, del coneixement i dels riscos.

Al centre ens regim per uns principis de qualitat i uns valors que guien la nostra gestió:

  • L’orientació a l’alumnat i a les famílies.
  • El lideratge de la direcció i l’apoderament de tots i cadascun dels agents implicats en l’ensenyament i en l’aprenentatge.
  • La participació i el compromís de totes les parts interessades.
  • L’enfocament basat en processos i la millora contínua del sistema de gestió.
  • La presa de decisions basada en l’evidència de dades i d’informació.

Gestió de la qualitat

La gestió de la qualitat del Politècnics se centra principalment a fer un bon disseny i una bona planificació dels processos del centre.

En aquest sentit, les accions del nostre sistema de gestió de la qualitat són:

  • Planificar els cicles formatius i els mòduls professionals segons la contextualització del projecte educatiu del centre.
  • Prestar el servei educatiu del procés d’ensenyament i aprenentatge, des de l’acollida inicial fins a l’avaluació i qualificació finals.
  • Avaluar i aprendre, a partir de l’anàlisi de les accions, els objectius assolits i les diferències respecte d’allò planificat inicialment. També ens interessa conèixer la satisfacció dels diferents grups d’interès amb el servei ofert.
  • Redissenyar el sistema de gestió per incorporar a la planificació anual del servei educatiu següent els aprenentatges organitzatius i els nous objectius estratègics que requereix l’assoliment d’allò previst al projecte educatiu.