FORMACIÓ 100% SUBVENCIONADA

La formació constitueix un valor estratègic prioritari en els processos de canvi tecnològic, econòmic i social, i és per això un instrument essencial per l’estabilitat en l’ocupabilitat i la cohesió social. Un clar exemple el tenim amb el 75% del nostre alumnat de formació ocupacional, que troba feina durant els 6 primers mesos després d’acabar el curs.

La Formació Ocupacional tot i no formar part del Sistema Educatiu Reglat, és un instrument que facilita la incorporació i permanència dels treballadors al món laboral, així com la seva mobilitat ocupacional, possibilitant la seva qualificació, reconversió i perfeccionament en funció de les perspectives que ofereix aquest mercat.

Al Centre d’Estudis Politècnics som especialistes en formació ocupacional subvencionada, i per tant gratuïta, a Barcelona. Oferim cursos que atenen als requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, tant per a persones en situació d’atur com en actiu, que volen obtenir un certificat de professionalitat que sigui útil per al seu futur professional.

A través d’una formació teoricopràctica de qualitat que inclou pràctiques reals en empresa en àrees d’especialització diverses es milloren competències tècniques que podran aplicar-se a llocs de treball futurs o en obrir negocis propis, i per tant, afavoreixen a la inserció laboral.

Aquesta formació consisteix en mòduls formatius que permeten l’obtenció d’un certificat de professionalitat, document oficial que acredita a qui l’obté que és competent professionalment per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació. Cada formació té una especialitat formativa, que tracta de definir l’objectiu del curs en el sentit de conèixer el grau de coneixement o destreses adquirides per l’alumnat en el
procés formatiu.

Especialitats formatives i objectius

ADGD0308 – 920h
ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (nivell 2)

Matrícula oberta

Realitzar les operacions de la gestió administrativa de compravenda de productes i serveis, tresoreria i personal, així com la introducció de registres comptables predefinits, amb l’obtenció, el processament i l’arxivament previs de la informació i documentació necessàries mitjançant els suports convencionals o informàtics adequats.

COMM0110 – 790h
MÀRQUETING I COMPRAVENDA INTERNACIONAL (nivell 3)
Matrícula oberta

Obtenir i tractar informació per al sistema d’informació de mercats elaborant la informació de base per aplicar les polítiques de màrqueting mix internacional, i assistir en els processos de negociació vinculats al contracte de compravenda internacional fent ús, si escau, de la llengua anglesa o d’una altra llengua estrangera.

ADGD0208 – 800h
GESTIÓ INTEGRADA DE RECURSOS HUMANS (nivell 3)
Matrícula oberta

Realitzar la gestió administrativa de les activitats vinculades a l’administració de recursos humans i de la informació que en deriva en el marc d’una organització, d’acord amb els objectius marcats, les normes internes establertes i la legislació vigent.

ADGD0108 – 670h

GESTIÓ COMPTABLE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER AUDITORIA (nivell 3)

Matrícula oberta

Efectuar la gestió administrativa comptable i fiscal, garantir el manteniment actualitzat del sistema d’informació i l’arxivament de la documentació, i realitzar les gestions administratives dels procediments que preveu el pla global d’auditoria.

Crear i operar viatges combinats, productes similars i esdeveniments, utilitzant, en cas necessari, la llengua anglesa, i gestionar el departament o la unitat corresponent de l’agència de viatges o entitat equivalent.

ADGG0208 – 800h
ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN LA RELACIÓ AMB EL CLIENT (nivell 2)

Realitzar les operacions de recepció i suport a la gestió administrativa derivada de les relacions amb el públic o client, intern o extern, amb qualitat de servei, dins del seu àmbit d’actuació i responsabilitat, utilitzant els mitjans informàtics i telemàtics, i en cas necessari, una llengua estrangera, i aplicar-hi els procediments interns i la normativa vigent.

ADGG0108 – 610h
ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ (nivell 3)

Gestionar les informacions i comunicacions, internes i externes, relacionades amb els responsables i òrgans de la direcció utilitzant, en cas que sigui necessari, la llengua anglesa i/o una altra llengua estrangera, mantenir l’arxiu propi de la secretaria de direcció, així com assistir la direcció en el desenvolupament i execució de les activitats d’organització delegades per aquesta.

COMM0210 – 660h
GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA DEL COMERÇ INTERNACIONAL (nivell3)

Realitzar la gestió administrativa i financera, així com la dels mitjans de cobrament i pagament en les operacions de comerç internacional, d’acord amb objectius i procediments establerts.

HOTI0108 – 690h
PROMOCIÓ TURISTICA LOCAL I INFORMACIÓ AL VISITANT (nivell 3)

Promocionar i comercialitzar destinacions turístiques locals, gestionant serveis d’informació turística i participant en la creació, comercialització i gestió de productes i serveis turístics de l’entorn local, fent servir, en cas que sigui necessari, la llengua anglesa.

Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics per fer-los servir, i donar suport a l´usuari i en l´ús d´aplicacions sobre aquests sistemes com a part del servei de suport informàtic d´una organització.

Què necessites per fer la preinscripció?

Per poder fer la preinscripció s’ha de lliurar la documentació següent:

  • Fotocòpia DNI.
  • Fotocòpia demanda d’ocupació (DARDO).
  • Currículum vitae.
  • Certificat de discapacitat, si escau.
  • Fotocòpia de la titulació acadèmica per Certificats de professionalitat de nivell 2: Graduat en ESO, BUP, FPI, grau mitjà, prova d’accés a grau mitjà, haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació inicial (PQPI), qualsevol certificat de professionalitat de nivell 2, certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir, prova d’accés a la universitat o titulacions similars.
  • Fotocòpia de la titulació acadèmica per Certificats de professionalitat de nivell 3: Batxillerat,grau mitjà o d´arts plàstiques i disseny, BUP, COU, FPII, grau superior, prova d’accés a grau superior, qualsevol certificat de professionalitat de nivell 3, certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir, prova d’accés a la universitat o titulacions similars.

Si no es disposa d’aquestes titulacions es podrà accedir als cursos superant unes Proves d’Avaluació de Competències que es realitzaran al centre.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte o vols fer la preinscripció d’un curs, envia un correu a fo2@politecnics.barcelona i ens posarem en contacte amb tu el més aviat
possible.

També ens pots trucar al telèfon: 93 302 02 24