Bases del sorteig per 3 mesos gratuïts per estudiar un cicle formatiu al Centre d’Estudis Politècnics durant el curs 2023/2024

1. Promotor del sorteig

El Centre d’Estudis Politècnics S.L. (d’ara endavant, “l’Organitzador”), amb domicili a la Plaça Urquinaona, 10 (Barcelona – 08010) i amb CIF número B-08659922, organitza el “sorteig per 3 mesos gratuïts per estudiar un cicle formatiu durant el curs 2023/2024” per promocionar la recollida de dades de les informacions efectudes durant el Saló de l’Ensenyament 2023.

2. Àmbit d’aplicació:

2.1. Participants
Poden participar en el sorteig totes aquelles persones que visitin físicament l’estand 256 durant alguna de les jornades de Saló de l’ensenyament 2023, dins l’àmbit temporal del següent apartat 2.2 (d’ara endavant, “Participants”).

Cada persona interessada a cursar estudis al Centre d’Estudis Politècnics, que visiti l’estand 256 durant alguna de les jornades del Saló de l’ensenyament 2023, haurà d’emplenar el formulari en format butlleta que es facilitarà durant la visita per tal de poder participar en el sorteig.

Només la persona interessada a cursar estudis al Centre d’Estudis Politècnics podrà participar en el sorteig, no podent participar simultàniament els acompanyants d’aquesta persona, com ara amics, familiars, tutors legals, etc.

No podran participar en aquest sorteig els empleats de l’Organitzador, els seus familiars i les persones relacionades amb les empreses que col·laborin amb l’Organitzador.

2.2. Àmbit temporal del sorteig
El sorteig es durà a terme els dies 15 de març de 2023, de les 10.00 hores fins el 19 de març de 2023, a les 14.00 hores. L’Organitzador es reserva el dret de cancel·lar anticipadament el sorteig, modificar-lo o prolongar-lo en el temps sempre que aquesta circumstància sigui avisada amb almenys 24 hores d’antelació pels mateixos mitjans pels quals s’han comunicat aquestes bases. En conseqüència, només podran participar en el sorteig i optar al premi aquelles persones que a més de complir amb els requisits indicats en l’anterior apartat 2.1, compleixin amb l’àmbit temporal del concurs.

3. Objectiu: El sorteig es realitza amb l’objectiu d’incentivar les visites durant les Jornades de Saló de l’ensenyament 2023 i promocionar la marca del Centre d’Estudis Politècnics.

4. Premi: El premi d’aquest sorteig consisteix en un ajut econòmic que comporta la gratuïtat dels 3 primers mesos d’estudi d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior al Centre d’Estudis Politècnics (d’ara endavant, el Premi).

5. Comunicació del guanyador: L’Organitzador es posarà en contacte amb el guanyador del sorteig a través del telèfon i/o correu electrònic que hagi indicat en el formulari de participació.

6. En cap cas, el premi es podrà bescanviar per l’import en diners. Això significa que el guanyador ha de acceptar el premi tal com està establert, i no pot demanar una compensació monetària en lloc del premi.

Aquest premi no garantitza la plaça, ja que aquesta ve definida pel Departament d’Educació en funció dels criteris establerts pel mateix Departament d’Educació.

7. Protecció de dades personals. Les dades personals facilitades pels Participants seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del qual és responsable l’Organitzador. La finalitat de la recollida i tractament de les dades és gestionar la participació dels Participants en el sorteig, així com per a l’enviament d’informació comercial i promocional relacionada amb els serveis del Centre d’Estudis Politècnics.

El Participant té dret a accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament de les seves dades personals, així com exercir altres drets reconeguts per la normativa de protecció de dades, mitjançant sol·licitud escrita dirigida a l’Organitzador a l’adreça del seu domicili social.

8. Acceptació de les Bases. La participació en el sorteig implica la plena acceptació de les presents bases, que seran interpretades i aplicades en conformitat amb la legislació espanyola.

9. Modificació de les Bases. L’Organitzador es reserva el dret de modificar les presents bases si això és necessari per a garantir la seva correcta realització o si hi ha causes que ho justifiquin. Les modificacions seran publicades en el lloc web i entraran en vigor des de la seva publicació.

10. Llei aplicable i jurisdicció. Les presents bases es regiran per la legislació espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la interpretació o execució de les presents bases, les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Avís de confidencialitat del Centre d’Estudis Politècnics.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que CENTRE D’ESTUDIS POLITÈCNICS, S.L. compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

Aquestes dades no seran cedides excepte obligació legal. Vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat a l’adreça següent: Plaça Urquinaona, 10 – 08010 Barcelona amb una fotocòpia del DNI o qualsevol targeta d’identificació.