Adaptant la Formació Professional als Desafiaments del Futur

En l’era de la ràpida transformació tecnològica i del canvi socioeconòmic, els programes de Formació Professional (FP) han de ser extraordinàriament adaptatius i visionaris. Amb el desplegament de la nova Llei d’Ordenació de la Formació Professional, alguns dels mòduls actuals, com ara Formació i Orientació Laboral (FOL) i Empressa i Iniciativa Emprenedora (EIE), desapareixen per donar espai a d’altres nous, com ara Itinerari Professional per a la Ocupabilitat I i II (IPO I i IPO II), provocant una evolució significativa en l’educació tècnica que aborda directament aquests canvis. Aquesta adaptació no només respon a les necessitats del mercat laboral sinó que també preveu les competències requerides pels futurs professionals.

Transició de Competències Específiques a Competències Transversals

Tradicionalment, els mòduls de FP com FOL i EIE s’han concentrat en dotar a l’alumnat de competències pràctiques directament aplicables al seu entorn laboral immediat. Aquests mòduls han estat essencials per desenvolupar habilitats tècniques específiques, com la gestió de la seguretat laboral i les operacions administratives i financeres de petites empreses.

No obstant això, els nous mòduls, IPOI i IPOII, amplien aquest marc per incorporar competències que fomenten la flexibilitat, el pensament crític, i l’autonomia. Aquests mòduls promouen una formació més holística que prepara a l’alumnat no només per respondre a les demandes actuals sinó per adaptar-se a professions que encara no existeixen.

Èmfasi en Innovació i Sostenibilitat

Una de les característiques més destacables dels nous mòduls és el seu focus en la sostenibilitat i la innovació. Aquesta orientació reflecteix un reconeixement creixent de la necessitat de pràctiques empresarials que siguin econòmicament viables i ambientalment sostenibles. Per exemple, IPOII fa especial èmfasi en l’emprenedoria dins del marc de la sostenibilitat, preparant a l’alumnat per liderar la transformació cap a models de negoci més verds i responsables.

Incorporació de Valors Ètics i Responsabilitat Social

Els nous mòduls també tracten explícitament la importància dels valors ètics i la responsabilitat social en el món professional. Aquest enfocament busca formar professionals que no només siguin eficaços en els seus camps, sinó que també siguin agents de canvi positiu, amb un ferm compromís amb la justícia social i la integritat empresarial.

Adaptació a les Noves Tecnologies

L’adaptació a les noves tecnologies és un altre pilar central dels mòduls nous. En un món cada cop més digital, la capacitat d’utilitzar eficientment les tecnologies digitals és crucial. Els mòduls com IPOI destaquen la importància de desenvolupar una identitat digital coherent i l’ús estratègic de les tecnologies per millorar l’aprenentatge autònom i la productivitat.

Flexibilitat i Preparació per al Canvi

Finalment, mentre que els mòduls com FOL i l’EIE establiren una base sòlida per a carreres específiques, els nous mòduls estan dissenyats per promoure una major adaptabilitat. Aquests cursos preparen a l’alumnat per a una trajectòria professional que pot necessitar múltiples transicions entre diferents tipus de treballs i sectors, essencial per a un futur laboral caracteritzat per la incertesa i l’innovació constant.

En conclusió, la revisió dels mòduls de Formació Professional il·lustra un compromís amb la preparació dels estudiants no només per a les demandes del present sinó també per als desafiaments del futur. A través d’aquesta evolució curricular, el nostre centre demostra la seva dedicació a oferir una formació que no només és pertinent avui dia, sinó que també empodera els estudiants per a l’èxit en el canviós món de demà.

La FRASE: la bruíxola que marca el camí del Politècnics des de 2014

Des de 2014, al Politècnics treballem de manera conscients un conjut de power skills que creiem ajudarà al nostre alumnat a adaptar-se als reptes professionals que el futur ens hi porti. Aquestes habilitats, nosaltres les resumim en:

  • Flexibilitat
  • Responsabilitat
  • Autonomia
  • Sociabilitat
  • Evolució